Študenti Katedry cestnej a mestskej dopravy počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov. Jedným z najdostupnejších programov je ERAZMUS. Pravidlá upravujúce štúdium v zahraničí sú uvedené v Študijnom poriadku FPEDAS. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém je potrebné kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD.Otvára sa v novom okne, referenta pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ing. Vladimíra Šalagu, PhD.

 

Každý rok študuje na katedre viacero študentov z rozličných krajín.

Prehľad si môžete prečítať v tomto reporte.(PDF)

Zatvoriť