Projekty pre prax

Názov projektu

Kategória

Riešenie od

Riešenie do

Zodpovedný riešiteľ

Výskum výkonových parametrov vozidla na valcovej skúšobni výkonu

Domáce výskumné projekty ostatné

2019-02-01

2019-02-17

doc. Ing. Šarkan Branislav, PhD.

Posúdenie dopadov zmeny právnych prepisov na osobné a súvisiace náklady na zabezpečenie dopravnej obslužnosti Nitrianskeho kraja prímestskou autobusovou dopravou

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-12-14

2018-12-31

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Výskum emisií vo výfukových plynoch nákladného vozidla – ťahača na LNG a porovnanie s obdobným typom dieselového vozidla

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-11-01

2018-11-30

doc. Ing. Šarkan Branislav, PhD.

Aktualizácia kapacitného posúdenia dopravného napojenia Polyfunkčného objektu na Levickej ulici (cesta I/51) v Nitre-Chrenovej.

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-10-01

2018-10-19

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Zistenie skutočných a tarifných vzdialeností zastávok na vybraných linkách Trenčianskeho kraja

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-09-25

2018-12-20

Ing. Ondruš Ján, PhD.

Plán dopravnej obslužnosti mesta Poprad 2020

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-09-17

2019-01-17

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Prešovského samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-08-27

2018-12-27

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Dopravno-kapacitné posúdenie: TITRANS PROJEKT - NR Dražovce.

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-08-23

2018-12-10

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Prieskum a kapacitné posúdenie križovatiek pre navrhovanú činnosť "Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-08-10

2018-09-28

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Prieskum a kapacitné posúdenie križovatky na ceste II/507, katastrálne územie Veľká Bytča.

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-08-09

2018-09-17

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Pokyny pre rozloženie a upevnenie baleného cementu v návesoch 13,6 m pre cestnú prepravu pre cementárne CRH Slovensko

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-08-01

2019-06-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Rozloženie a upevnenie rôznych tovarov na paletách

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-08-01

2018-12-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Kapacitné posúdenie križovatky Štúrova ul. – Poľná ul. pre stavbu MK Poľná ulica - I. etapa, Nitra.

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-07-01

2018-07-13

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Vykonania a vyhodnotenia 3 smerových prieskumov na križovatkách v Ružomberku.

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-06-04

2018-07-03

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Pokyny pre upevnenie nákladu v cestnej doprave USKE

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-06-01

2019-03-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Prieskum a kapacitné posúdenie križovatiek pre farmu Rybany.

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-06-01

2018-07-13

Ing. Paľo Jozef, PhD.

Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza – optimálny variant – doplnok č. 1 so zameraním na dopravnú obslužnosť mesta Bojnice

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-05-25

2018-11-14

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Aktualizácia odpovedí, testových otázok a prípadových štúdií pre skúšky prevádzkovateľa a vedúceho cestnej dopravy a taxislužby v SR

Domáce nevýskumné projekty

2018-04-19

2018-07-30

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

výskum idenfitikácie parametrov skriňových návesových súprav pre správne rozloženie nákladu spoločnosti MSCP

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-04-01

2018-09-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Doplnenie a aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti Mesta Púchov

Domáce výskumné projekty ostatné

2018-01-16

2018-02-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Perspektívne riešenie dopravy: mesto Brezová pod Bradlom - Bradlo, Mohyla gen. M.R. Štefánika

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-11-09

2018-02-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Model nákladovosti na vybrané destinácie v cestnej nákladnej doprave

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-11-06

2017-11-29

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej doprave pre Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-10-04

2018-01-31

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej doprave pre Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-09-29

2018-02-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej doprave pre Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-09-29

2018-02-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Bikesharing štúdia uskutočniteľnosti - analýza -porovnanie variantov pre mesto Košice

Domáce nevýskumné projekty

2017-06-26

2017-08-31

doc. Ing. Gogola Marián, PhD.

Postup pri stanovení podielu z hodnoty 4 a viac zónového cestovného lístka do zón 100 + 101 v rámci IDS BK

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-06-15

2017-08-21

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Odhad využiteľnosti pravidelnej osobnej lodnej dopravy po vodnej ceste Dunaj na úseku medzi mestom Šamorín a Bratislavou

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-06-06

2017-07-19

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Návrh nových technických požiadaviek na schvaľovanie trenažérov používaných v autoškolách pre skupinu „B“ vodičského oprávnenia v podmienkach Slovenskej Republiky

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-06-01

2017-12-31

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD., doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD., Ing. Vrábel Ján, PhD.

Prieskum a posúdenie dopravnej križovatky Senica

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-06-01

2017-07-07

Ing. Paľo Jozef, PhD.

ROZLOŽENIE A UPEVNENIE VYBRANÝCH DRUHOV TOVARU NA NÁVESOVEJ SÚPRAVE A V KONTAJNERI

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-05-01

2017-11-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD., Ing. Vrábel Ján, PhD.

Spracovanie pokynov pre rozloženie a upevnenie vybraných druhov tovaru na návesovej súprave a náklad

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-05-01

2017-07-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD., Ing. Vrábel Ján, PhD.

Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza - optimálna varianta

Domáce výskumné projekty ostatné

2017-03-31

2017-08-31

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Odborné stanovisko k výkladu odborného pojmu prevádzka vozidiel MHD

Domáce nevýskumné projekty

2017-01-18

2017-02-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

„Autobusové stanice Continental a Makyta v meste Púchov

Domáce nevýskumné projekty

2016-09-30

2017-01-31

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Autobusová stanica Púchov ako súčasť terminálu integrovanej prepravy osôb

Domáce nevýskumné projekty

2016-09-30

2016-12-15

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Doplnenie plánu dopravnej obslužnosti Mesta Púchov o časti smerujúce k trvalo udržateľnej mestskej mobilite

Domáce nevýskumné projekty

2016-09-16

2017-01-26

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Pokyny pre upevnenie balíkov vo výmenných nadstavbách proti posunu dozadu pomocou viazacej siete

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-09-01

2017-04-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Revízia MP 01/2008 Metodický pokyn pre povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií) na technické podmienky

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-09-01

2017-06-29

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Vyhodnotenie dopravnoinžinierskeho prieskumu na komunikácii I/18 vo Svite v súlade s STN a TP ako podklad pre kapacitné posúdenie križovatiek

Domáce nevýskumné projekty

2016-09-01

2016-09-30

prof. Ing. Kalašová Alica, CSc.

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-08-17

2017-01-31

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Územný generel dopravy mesta Lučenec

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-08-09

2017-03-15

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Posúdenie zmeny zaťaženia náprav vplyvom brzdenia pri preprave voľne loženého nákladu

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-06-01

2016-08-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Preferencia mestskej hromadnej dopravy v meste Považská Bystrica

Domáce nevýskumné projekty

2016-06-01

2016-12-15

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Dopravno-sociologický prieskum mesta Svit

Domáce nevýskumné projekty

2016-05-05

2016-10-07

doc. Ing. Gogola Marián, PhD.

Porovnanie ďaňového zaťaženia dopravcov daňami a poplatkami vo vybraných krajinách EÚ

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-04-20

2016-06-13

doc. Ing. Konečný Vladimír, PhD.

MP 36/2016 METODICKÝ POKYN pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-04-01

2016-06-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Využitie plastových paliet pre cestnú prepravu

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-04-01

2016-06-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Balenie a loženie nákladu paletizovaných roliek fólii v návesoch pre cestnú prepravu

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-03-01

2016-05-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Plán dopravnej dopravnej obslužnosti pre Mesto Považská Bystrica

Domáce nevýskumné projekty

2016-01-17

2016-12-15

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Vypracovanie konceptu stratégie udržateľnej mestskej mobility mesta Nitra

Domáce výskumné projekty ostatné

2016-01-12

2016-01-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Doplnenie plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR SR  č. 56/2012  Z. z. o cestnej doprave  pre Mesto Púchov  - Preferencia MHD Púchov

Domáce nevýskumné projekty

2015-12-02

2016-04-25

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Štúdia uskutočniteľnosti systému verejných bicyklov (bikesharing) v meste Žilina

Domáce nevýskumné projekty

2015-11-04

2016-01-31

doc. Ing. Gogola Marián, PhD.

Loženie nákladu vo vozidlách do 3,5 tony

Domáce výskumné projekty ostatné

2015-10-28

2016-01-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Model nákladovosti na vybrané destinácie v cestnej nákladovej doprave

Domáce výskumné projekty ostatné

2015-10-02

2015-10-29

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Parkovacia politika v meste Nové Zámky

Domáce výskumné projekty ostatné

2015-07-29

2016-01-15

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Vypracovanie prognózy vývoja dopravy a dopravného modelu Tatranskej integrovanej dopravy (TID) s variantmi

Domáce nevýskumné projekty

2015-07-07

2015-11-02

doc. Ing. Gogola Marián, PhD.

Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému

Domáce výskumné projekty ostatné

2014-10-21

2015-03-02

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Posúdenie rozloženia nákladu u cisternových a kontejnerových návesov

Domáce výskumné projekty ostatné

2014-07-02

2014-08-21

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Obnovenie softvéru na výpočet mýta

Domáce výskumné projekty ostatné

2014-05-02

2014-06-26

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Vypracovanie plánu dopravnej obsluhy pre mesto Topoľčany

Domáce výskumné projekty ostatné

2013-12-03

2013-12-20

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

  

- - - - - - - - - - -

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatvoriť