Inžinierske štúdium

Dôležité termíny pre diplomantov – akademický rok 2022/2023

Kontrola indexov: 09.05.2023

Prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 21.04.2023

Odovzdanie diplomovej práce: 28.04.2023

Oboznámenie sa s recenznými posudkami: do 19.05.2023

Štátne skúšky: 22.05.2023 – 02.06.2023

Aktuálny akademický kalendár

Návrh témy diplomovej práce

Návrh témy pre akademický rok 2023/2024 sa odovzdáva písomne a cez elektronický formulár.

Jednotlivé kapitoly návrhu diplomovej práce sú jednotné pre všetkých!

Termín na zaslanie elektronického návrhu témy diplomovej práce: do ??.??..2023

Formulár návrhu témy

Elektronická verzia návrhu témy

Pokyny, formuláre a termíny ohľadom odovzdania DP

V nasledujúcej časti sú uvedené formuláre a dokumenty, ktoré budete potrebovať pri spracovávaní záverečnej práce.

 Pri odovzdávaní diplomovej práce je nutné predložiť:

 • zviazané a podpísané 2 exempláre diplomovej práce,
 • vyplnenú a podpísanú licenčnú zmluvu – 2 exempláre,
 • v prípade, že práca nemá byť zverejnená (max. 12 mesiacov, vo výnimočných prípadoch 24 mesiacov), študent musí doniesť „Žiadosť o odklad zverejnenia záverečnej práce“ s vypísaným dôvodom a podpisom študenta a vedúceho práce (musí byť preložená k licenčnej zmluve!) formulár žiadosti,
 • potvrdenie o vložení diplomovej práce v elektronickej podobe do evidencie záverečných prác z dôvodu kontroly originality práce,
 • v prípade externého vedúceho práce posudok práce, v ktorom sa vyjadrí aj k výsledku kontroly originality (súčasťou posudku musí byť aj prvá strana výsledku kontroly, ktorú vytlačí študent pre vedúceho práce),
 • prihlášku na štátnu skúšku,
 • elektronická verzia práce vo formáte PDF (zaslať emailom príslušnému tajomníkovi štátnicovej komisie).

Študenti končiacich ročníkov pozor – musíte sa prihlásiť na štátnu skúšku.

Pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho ročníka vyplýva nová povinnosť prihlásiť sa na záverečnú štátnu skúšku, pričom si musíte stiahnúť, vypísať a podpísať tento formulár! (prihlášku). Vyplnená prihláška sa odovzdáva až pri odovzdaní záverečných prác!

Evidencia záverečných prác (EZP)

Pokyny pre študentov na prácu s EZP

 • V termíne stanovenom pre odovzdanie práce študent – autor vloží jej elektronickú verziu vo forme „pdf“ v 1 súbore do systému EZP. Pre prístup do EZP sa využíva jednotný spôsob prístupu cez LDAP server ŽU (tak ako napr. pre vstup do WIFI siete ŽU, žiadanky…). Aktivácia hesla
 • Vložením údajov do systému EZP vyplní autor analytický list práce.
 • Kód (evidenčné číslo práce ) je v tvare: ŽU-číslo, fakulta-číslo, katedra-číslo, rok, typ práce-číslo, poradové číslo práce. Kód práce pridelí autorovi katedra.
 • Pri odovzdaní práce si autor zároveň vytvorí:
  1. licenčnú zmluvu o použití školského diela (ďalej len ,,licenčná zmluva“) alebo vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela (ďalej len ,,vyhlásenie autora“) s uvedením dôvodu nesprístupnenia,
  2. potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do EZP.
 • Záverečné práce autori odovzdajú aj v papierovej forme a podľa pokynov zodpovedného pracoviska a v zmysle čl. 8 Metodického usmernenia MŠ SR. Obsahovo musia byť obe formy (elektronická aj papierová) identické.
 • Súčasťou odovzdania záverečnej práce v tlačenej podobe je:
  1. vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora,
  2. potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do EZP.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť