Inžinierske štúdium

Návrh témy diplomovej práce

Návrh témy pre akademický rok 2021/2022 sa odovzdáva iba cez elektronický formulár „Elektronická verzia návrhu témy“.

Jednotlivé kapitoly návrhu diplomovej práce sú jednotné pre všetkých !

Termín na zaslanie elektronického návrhu témy diplomovej práce: do 28.2.2021

Formulár návrhu témy

Elektronická verzia návrhu témy

 

Dôležité termíny pre diplomantov – akademický rok 2020/2021:

Kontrola indexov: 10.5.2021

Prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 26. 04. 2021

Odovzdanie diplomovej práce: 31.5.2021

Oboznámenie sa s recenznými posudkami: do 18. 06. 2021

Štátne skúšky: 21. 06. 2021 – 02. 07. 2021

Aktuálny akademický kalendár:Akademický kalendár - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (uniza.sk)

 

Pokyny, formuláre a termíny ohľadom odovzdania  DP

V nasledujúcej časti sú uvedené formuláre a dokumenty, ktoré budete potrebovať pri spracovávaní záverečnej práce.

Pri odovzdávaní diplomovej práce je nutné predložiť:

 • zviazané a podpísané 2 exempláre diplomovej práce
 • CD s napálenou diplomovou prácou (word/pdf) (CD označené číslom práce zo zadania a menom študenta)
 • vyplnenú a podpísanú licenčnú zmluvu– 2 exempláre !!!
 • v prípade, že práca nemá byť zverejnená (max. 36 mesiacov), študent musí doniesť „Žiadosť o odklad zverejnenia záverečnej práce“ s vypísaným dôvodom a podpisom študenta a vedúceho práce (musí byť preložená k licenčnej zmluve!) Formulár žiadosti
 • potvrdenie o vložení diplomovej práce v elektronickej podobe do evidencie záverečných prác z dôvodu kontroly originality práce   – najneskôr 4.5.2020 !!!
 • prihlášku na štátnu skúšku Formulár prihlášky
 •  v prípade externého vedúceho práce posudok práce, v ktorom sa vyjadrí aj k výsledku kontroly originality (súčasťou posudku musí byť aj prvá strana výsledku kontroly, ktorú vytlačí študent pre vedúceho práce).

Študenti končiacich ročníkov pozor – musíte sa prihlásiť na štátnu skúšku.

Pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho ročníka vyplýva nová povinnosť prihlásiť sa na záverečnú štátnu skúšku, pričom si musíte stiahnúť, vypísať a podpísať tento formulár! (prihlášku). Vyplnená prihláška sa odovzdáva až pri odovzdaní záverečných prác !

 • Evidencia záverečných prác (EZP)
 • Pokyny pre študentov na prácu s EZP si môžte stiahnuť tu.
 • V termíne stanovenom pre odovzdanie práce študent – autor vloží jej elektronickú verziu vo forme „pdf“ v 1 súbore do systému EZP na stránke: http://kniznica.utc.sk/ezp . Pre prístup do EZP sa využíva jednotný spôsob prístupu cez LDAP server ŽU. (tak ako napr. pre vstup do WIFI siete ŽU, žiadanky…). Aktivácia hesla sa realizuje na: https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main
 • Vložením údajov do systému EZP vyplní autor analytický list práce.
 • Kód (evidenčné číslo práce ) je v tvare: ŽU-číslo, fakulta-číslo, katedra-číslo, rok, typ práce-číslo, poradové číslo práce. Kód práce pridelí autorovi katedra.
 • Pri odovzdaní práce si autor zároveň vytvorí:
 1. a) licenčnú zmluvu o použití školského diela (ďalej len ,,licenčná zmluva“) alebo vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela (ďalej len ,,vyhlásenie autora“) s uvedením dôvodu nesprístupnenia,
 2. b) potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do EZP.
 • Záverečné práce autori odovzdajú aj v papierovej forme a podľa pokynov zodpovedného pracoviska a v zmysle čl. 8 Metodického usmernenia MŠ SR. Obsahovo musia byť obe formy (elektronická aj papierová) identické.
 • Súčasťou odovzdania záverečnej práce v tlačenej podobe je:
 1. a) vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora,
 2. b) potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do EZP.

© 2021 Katedra cestnej a mestskej dopravy. Všetky práva vyhradené.

Zatvoriť