Spolupráca s praxou

Zmluvná spolupráca s praxou, ktorú za Žilinskú univerzitu v Žiline, Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov zabezpečuje Katedra cestnej a mestskej dopravy:

  • Zväz logistiky a zasielateľstva SR
  • ČESMAD Slovakia – Združenie cestných dopravcov SR
  • GEFCO Slovakia
  • METRANS Danubia

Vzdelávacie aktivity

Názov akreditovanej vzdelávacej aktivity- od 03/2013číslo akreditáciehodinylektor
Právne minimum z cestnej nákladnej dopravy 3217/2012/158/2 10 prof. Poliak a prof. Gnap
Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave 3217/2012/158/1 10 doc. Jagelčák
Zasielateľstvo 3217/2015/152/1 240 prof. Gnap

Ostatné školenia, kurzy a webináre:

  • Preprava nebezpečných vecí cestnou, železničnou a námornou nákladnou dopravou (ADR, RID, IMDG) - školenie pre študentov, lektor: doc. Jagelčák
  • Digitálny a inteligentný tachograf - webinár, lektor: prof. Poliak
  • Aktuálne požiadavky na jazdu a odpočinky vodiča - webinár, lektor: prof. Poliak
  • Dohovor CMR v praxi - webinár, lektor: prof. Gnap
  • Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy - prípravný kurz pre výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, lektor: prof. Poliak a prof. Gnap

Projekty pre prax

Názov projektuKategóriaRiešenie odRiešenie doZodpovedný riešiteľ
Posúdenie bezpečnosti prepravy výrobkov v oceľových paletách pre cestnú prepravu Domáce výskumné projekty ostatné 01.10.2021 28.02.2022 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Metodika prepočtu odhadovanej tvorby plynných emisií spaľovacích motorov nákladných vozidiel Domáce výskumné projekty ostatné 09.06.2021 15.07.2021 doc. Ing. Skrúcaný Tomáš, PhD.
Návrh upevnenia oceľových výrobkov pre cestnú dopravu Domáce výskumné projekty ostatné 01.05.2021 29.10.2021 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Rozloženie strojov v návesoch Domáce výskumné projekty ostatné 01.04.2021 31.05.2021 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti Mesta Handlová Domáce výskumné projekty ostatné 30.03.2021 30.11.2021 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Doplnenie dopravno-kapacitného posúdenia pre projekt Párovské lúky – Mlynárce I, Nitra - vypracovanie výhľadu pre rok 2044 Domáce výskumné projekty ostatné 29.03.2021 03.06.2021 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica Domáce výskumné projekty ostatné 25.01.2021 30.07.2022 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Doplnenie dopravno-kapacitného posúdenia pre projekt Zoborka, Nitra Domáce výskumné projekty ostatné 19.01.2021 09.07.2021 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Návrh upevnenia papierových kotúčov pre cestnú dopravu v návesoch Domáce výskumné projekty ostatné 04.01.2021 30.04.2021 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Doplnenie a aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti mesta Púchov Domáce výskumné projekty ostatné 16.12.2020 31.08.2021 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Návrh balenia a upevnenia paliet v dvoch vrstvách pre cestnú dopravu Domáce výskumné projekty ostatné 01.07.2020 31.01.2021 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Technické podmienky 103 - Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov Domáce výskumné projekty ostatné 01.05.2020 01.02.2021 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD
Aktualizácia testových otázok a odpovedí, prípadových štúdií pre skúšky odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa a vedúceho cestnej dopravy Domáce nevýskumné projekty 24.11.2021 06.12.2021 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Dopravná štúdia Severozápadného dopravného kvadrantu mesta Trnava Domáce nevýskumné projekty 20.10.2021 30.11.2021 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Územný generel dopravy Ivanka pri Dunaji Domáce nevýskumné projekty 06.10.2021 06.10.2022 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Dopravná štúdia Výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave Domáce nevýskumné projekty 10.07.2021 30.11.2021 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Projekt organizácie dopravy ul.A Rudnaya s prvkami upokojenie a zlepšenia podmienok pre cyklistov Domáce nevýskumné projekty 16.04.2021 31.08.2021 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Projektová dokumentácia z pohľadu riešenia cyklistickej dopravy a zmeny organizácie dopravy Domáce nevýskumné projekty 18.03.2021 31.08.2021 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Odborné vyjadrenie v súvislosti s verejnou súťažou na obstaranie dopravných služieb vo verejnom Domáce nevýskumné projekty 02.12.2021 17.12.2021 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Bike-Barometer 2020-2021: Zachraňujeme životy na dvoch kolesách Zahraničné výskumné projekty - ostatné 01.07.2020 31.12.2021 Ing. Mikušová Miroslava, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja Domáce výskumné projekty - ostatné 04.10.2019 31.03.2021 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Vytvorenie teplotnej mapy vybraných častí vozidla Domáce výskumné projekty - ostatné 29.05.2020 31.08.2020 Ing. Synák František, PhD.
Príprava návrhu novej normy prEN 17321 Prepravná stabilita balenia - minimálne požiadavky a testy Zahraničné projekty výskumné ostatné 01.03.2018 31.01.2021 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Identifikácia a analýza sčítacích stanovíšť pre dopravné prieskumy statickej a dynamickej dopravy v areáli Štrbského Plesa v rámci dopravnej štúdie Štrbské Pleso – I. etapa. Domáce výskumné projekty - ostatné 30.11.2020 15.12.2020 Ing. Slotová Jana, PhD.
Prieskum na križovatke na ul. Topoľčianska a dopravno-kapacitné posúdenie križovatky. Domáce výskumné projekty - ostatné 05.10.2020 06.11.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Odborná analýza predpokladaného vývoja ceny za jeden tarifný kilometer v rokoch 2020-2030 v MAD Ružomberok Domáce výskumné projekty - ostatné 03.10.2020 15.10.2020 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Dopravno-kapacitné posúdenie po ukončení I. etapy výstavby Obytnej a polyfunkčnej mestskej štvrte Párovské lúky – Mlynárce I, Nitra. Domáce výskumné projekty - ostatné 01.10.2020 30.11.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Vyhodnotenie prieskumu a dopravno-kapacitné posúdenie na ceste I/18 v Sučanoch. Domáce výskumné projekty - ostatné 25.09.2020 30.10.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Cycling master transport plan of the city of Skalica Domáce výskumné projekty - ostatné 04.08.2020 31.12.2020 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Vyhodnotenie kamerových záznamov na území Štrby - Štrbského Plesa v rámci dopravnej štúdie Štrbské Pleso - I. etapa. Domáce výskumné projekty - ostatné 15.07.2020 16.12.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Vyhodnotenie prieskumu a dopravno-kapacitné posúdenie stavby Dostupné bývanie v Nitre v nadväznosti na Obytný súbor Kamenec Domáce výskumné projekty - ostatné 01.07.2020 06.11.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Vyhodnotenie profilového dopravného prieskumu na ul. Janka Kráľa v Púchove. Domáce výskumné projekty - ostatné 15.06.2020 26.11.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Dopravno-kapacitné posúdenie križovatky „A“ a „B“ križovatky Klimak – Hlohovecká v Nitre. Domáce výskumné projekty - ostatné 12.06.2020 22.10.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Dopravný prieskum na križovatke ciest I/69 a III/2414, jeho vyhodnotenie a kapacitné posúdenie. Domáce výskumné projekty - ostatné 04.06.2020 27.10.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Odborná analýza výzvy na vyjadrenie k zistenia Rady úradu pre verejné obstarávanie Domáce nevýskumné projekty 04.06.2020 24.06.2020 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Vyhodnotenie prieskumu a dopravno-kapacitné posúdenie Domáce výskumné projekty - ostatné 13.05.2020 07.07.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Dopravno-kapacitné posúdenie pre potreby EIA a Územného rozhodnutia projektu Párovské lúky – Mlynárce I, Nitra. Domáce výskumné projekty - ostatné 15.04.2020 25.09.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Vyhodnotenie dopravného prieskumu a dopravno-kapacitné posúdenie križovatky pre projekt "Rozšírenie areálu firmy FOX – Obchodno-administratívna prevádzka“. Domáce výskumné projekty - ostatné 28.02.2020 20.08.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Kapacitné posúdenie križovatky na ul. Riečna v katastri obce Malý Cetín v súvislosti s realizáciou zámeru „Ťažba štrkopieskov Vinodol“. Domáce výskumné projekty - ostatné 18.02.2020 17.07.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Dopravno-kapacitné posúdenie v zmysle TP 102 pre zámer „Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste“ Domáce výskumné projekty - ostatné 10.02.2020 09.11.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Dopravný prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie križovatky ulíc Priekopská a Uzlovská v Martine. Domáce výskumné projekty - ostatné 22.01.2020 02.06.2020 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Medzinárodná spolupráca so spoločnosťou Gefco Slovakia .s.r.o. Domáce nevýskumné projekty 01.01.2020 31.12.2020 doc. Ing. Kubasáková Iveta, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti mesta Hlohovec Domáce výskumné projekty - ostatné 19.12.2019 28.04.2020 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti mesta Zvolen Domáce výskumné projekty - ostatné 19.12.2019 31.08.2020 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Rozloženie nákladu u vybraných jazdných súprav pre konkrétnu spoločnosť v SR Domáce výskumné projekty - ostatné 13.12.2019 29.02.2020 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Spracovanie pokynov pre upevnenie balených stavebných zmesí v návesoch 13,6m pre cestnú prepravu pre konkrétnu spoločnosť v SR Domáce výskumné projekty - ostatné 01.11.2019 29.02.2020 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Návrh rozloženia a upevnenia stojanov na návesovej súprave s dĺžkou 13,62 m pre konkrétnu spoločnosť v ČR Domáce výskumné projekty - ostatné 01.10.2019 15.01.2020 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Územný generel dopravy mesta Senec Domáce výskumné projekty - ostatné 08.07.2019 30.07.2020 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Predradená signalizácia k zabezpečeniu železničných prejazdov Domáce výskumné projekty - ostatné 15.04.2019 30.06.2020 doc. Ing. Ondruš Ján, PhD.
Výskum výkonových parametrov vozidla na valcovej skúšobni výkonu Domáce výskumné projekty ostatné 2019-02-01 2019-02-17 doc. Ing. Šarkan Branislav, PhD.
Posúdenie dopadov zmeny právnych prepisov na osobné a súvisiace náklady na zabezpečenie dopravnej obslužnosti Nitrianskeho kraja prímestskou autobusovou dopravou Domáce výskumné projekty ostatné 2018-12-14 2018-12-31 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Výskum emisií vo výfukových plynoch nákladného vozidla – ťahača na LNG a porovnanie s obdobným typom dieselového vozidla Domáce výskumné projekty ostatné 2018-11-01 2018-11-30 doc. Ing. Šarkan Branislav, PhD.
Aktualizácia kapacitného posúdenia dopravného napojenia Polyfunkčného objektu na Levickej ulici (cesta I/51) v Nitre-Chrenovej. Domáce výskumné projekty ostatné 2018-10-01 2018-10-19 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Zistenie skutočných a tarifných vzdialeností zastávok na vybraných linkách Trenčianskeho kraja Domáce výskumné projekty ostatné 2018-09-25 2018-12-20 Ing. Ondruš Ján, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti mesta Poprad 2020 Domáce výskumné projekty ostatné 2018-09-17 2019-01-17 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Prešovského samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému Domáce výskumné projekty ostatné 2018-08-27 2018-12-27 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Dopravno-kapacitné posúdenie: TITRANS PROJEKT - NR Dražovce. Domáce výskumné projekty ostatné 2018-08-23 2018-12-10 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Prieskum a kapacitné posúdenie križovatiek pre navrhovanú činnosť "Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy Domáce výskumné projekty ostatné 2018-08-10 2018-09-28 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Prieskum a kapacitné posúdenie križovatky na ceste II/507, katastrálne územie Veľká Bytča. Domáce výskumné projekty ostatné 2018-08-09 2018-09-17 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Pokyny pre rozloženie a upevnenie baleného cementu v návesoch 13,6 m pre cestnú prepravu pre cementárne CRH Slovensko Domáce výskumné projekty ostatné 2018-08-01 2019-06-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Rozloženie a upevnenie rôznych tovarov na paletách Domáce výskumné projekty ostatné 2018-08-01 2018-12-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Kapacitné posúdenie križovatky Štúrova ul. – Poľná ul. pre stavbu MK Poľná ulica - I. etapa, Nitra. Domáce výskumné projekty ostatné 2018-07-01 2018-07-13 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Vykonania a vyhodnotenia 3 smerových prieskumov na križovatkách v Ružomberku. Domáce výskumné projekty ostatné 2018-06-04 2018-07-03 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Pokyny pre upevnenie nákladu v cestnej doprave USKE Domáce výskumné projekty ostatné 2018-06-01 2019-03-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Prieskum a kapacitné posúdenie križovatiek pre farmu Rybany. Domáce výskumné projekty ostatné 2018-06-01 2018-07-13 Ing. Paľo Jozef, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza – optimálny variant – doplnok č. 1 so zameraním na dopravnú obslužnosť mesta Bojnice Domáce výskumné projekty ostatné 2018-05-25 2018-11-14 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Aktualizácia odpovedí, testových otázok a prípadových štúdií pre skúšky prevádzkovateľa a vedúceho cestnej dopravy a taxislužby v SR Domáce nevýskumné projekty 2018-04-19 2018-07-30 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
výskum idenfitikácie parametrov skriňových návesových súprav pre správne rozloženie nákladu spoločnosti MSCP Domáce výskumné projekty ostatné 2018-04-01 2018-09-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Doplnenie a aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti Mesta Púchov Domáce výskumné projekty ostatné 2018-01-16 2018-02-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Perspektívne riešenie dopravy: mesto Brezová pod Bradlom - Bradlo, Mohyla gen. M.R. Štefánika Domáce výskumné projekty ostatné 2017-11-09 2018-02-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Model nákladovosti na vybrané destinácie v cestnej nákladnej doprave Domáce výskumné projekty ostatné 2017-11-06 2017-11-29 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej doprave pre Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj Domáce výskumné projekty ostatné 2017-10-04 2018-01-31 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej doprave pre Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj Domáce výskumné projekty ostatné 2017-09-29 2018-02-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Návrh na zjednotenie taríf vrátane podmienok a systému komerčných zliav v prímestskej autobusovej doprave pre Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj Domáce výskumné projekty ostatné 2017-09-29 2018-02-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Bikesharing štúdia uskutočniteľnosti - analýza -porovnanie variantov pre mesto Košice Domáce nevýskumné projekty 2017-06-26 2017-08-31 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Postup pri stanovení podielu z hodnoty 4 a viac zónového cestovného lístka do zón 100 + 101 v rámci IDS BK Domáce výskumné projekty ostatné 2017-06-15 2017-08-21 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Odhad využiteľnosti pravidelnej osobnej lodnej dopravy po vodnej ceste Dunaj na úseku medzi mestom Šamorín a Bratislavou Domáce výskumné projekty ostatné 2017-06-06 2017-07-19 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Návrh nových technických požiadaviek na schvaľovanie trenažérov používaných v autoškolách pre skupinu „B“ vodičského oprávnenia v podmienkach Slovenskej Republiky Domáce výskumné projekty ostatné 2017-06-01 2017-12-31 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD., doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD., Ing. Vrábel Ján, PhD.
Prieskum a posúdenie dopravnej križovatky Senica Domáce výskumné projekty ostatné 2017-06-01 2017-07-07 Ing. Paľo Jozef, PhD.
ROZLOŽENIE A UPEVNENIE VYBRANÝCH DRUHOV TOVARU NA NÁVESOVEJ SÚPRAVE A V KONTAJNERI Domáce výskumné projekty ostatné 2017-05-01 2017-11-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD., Ing. Vrábel Ján, PhD.
Spracovanie pokynov pre rozloženie a upevnenie vybraných druhov tovaru na návesovej súprave a náklad Domáce výskumné projekty ostatné 2017-05-01 2017-07-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD., Ing. Vrábel Ján, PhD.
Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza - optimálna varianta Domáce výskumné projekty ostatné 2017-03-31 2017-08-31 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Odborné stanovisko k výkladu odborného pojmu prevádzka vozidiel MHD Domáce nevýskumné projekty 2017-01-18 2017-02-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
„Autobusové stanice Continental a Makyta v meste Púchov Domáce nevýskumné projekty 2016-09-30 2017-01-31 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Autobusová stanica Púchov ako súčasť terminálu integrovanej prepravy osôb Domáce nevýskumné projekty 2016-09-30 2016-12-15 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Doplnenie plánu dopravnej obslužnosti Mesta Púchov o časti smerujúce k trvalo udržateľnej mestskej mobilite Domáce nevýskumné projekty 2016-09-16 2017-01-26 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Pokyny pre upevnenie balíkov vo výmenných nadstavbách proti posunu dozadu pomocou viazacej siete Domáce výskumné projekty ostatné 2016-09-01 2017-04-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Revízia MP 01/2008 Metodický pokyn pre povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií) na technické podmienky Domáce výskumné projekty ostatné 2016-09-01 2017-06-29 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Vyhodnotenie dopravnoinžinierskeho prieskumu na komunikácii I/18 vo Svite v súlade s STN a TP ako podklad pre kapacitné posúdenie križovatiek Domáce nevýskumné projekty 2016-09-01 2016-09-30 prof. Ing. Kalašová Alica, CSc.
Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja Domáce výskumné projekty ostatné 2016-08-17 2017-01-31 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Územný generel dopravy mesta Lučenec Domáce výskumné projekty ostatné 2016-08-09 2017-03-15 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Posúdenie zmeny zaťaženia náprav vplyvom brzdenia pri preprave voľne loženého nákladu Domáce výskumné projekty ostatné 2016-06-01 2016-08-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Preferencia mestskej hromadnej dopravy v meste Považská Bystrica Domáce nevýskumné projekty 2016-06-01 2016-12-15 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Dopravno-sociologický prieskum mesta Svit Domáce nevýskumné projekty 2016-05-05 2016-10-07 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Porovnanie ďaňového zaťaženia dopravcov daňami a poplatkami vo vybraných krajinách EÚ Domáce výskumné projekty ostatné 2016-04-20 2016-06-13 doc. Ing. Konečný Vladimír, PhD.
MP 36/2016 METODICKÝ POKYN pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek Domáce výskumné projekty ostatné 2016-04-01 2016-06-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Využitie plastových paliet pre cestnú prepravu Domáce výskumné projekty ostatné 2016-04-01 2016-06-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Balenie a loženie nákladu paletizovaných roliek fólii v návesoch pre cestnú prepravu Domáce výskumné projekty ostatné 2016-03-01 2016-05-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Plán dopravnej dopravnej obslužnosti pre Mesto Považská Bystrica Domáce nevýskumné projekty 2016-01-17 2016-12-15 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Vypracovanie konceptu stratégie udržateľnej mestskej mobility mesta Nitra Domáce výskumné projekty ostatné 2016-01-12 2016-01-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Doplnenie plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR SR  č. 56/2012  Z. z. o cestnej doprave  pre Mesto Púchov  - Preferencia MHD Púchov Domáce nevýskumné projekty 2015-12-02 2016-04-25 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Štúdia uskutočniteľnosti systému verejných bicyklov (bikesharing) v meste Žilina Domáce nevýskumné projekty 2015-11-04 2016-01-31 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Loženie nákladu vo vozidlách do 3,5 tony Domáce výskumné projekty ostatné 2015-10-28 2016-01-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Model nákladovosti na vybrané destinácie v cestnej nákladovej doprave Domáce výskumné projekty ostatné 2015-10-02 2015-10-29 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Parkovacia politika v meste Nové Zámky Domáce výskumné projekty ostatné 2015-07-29 2016-01-15 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Vypracovanie prognózy vývoja dopravy a dopravného modelu Tatranskej integrovanej dopravy (TID) s variantmi Domáce nevýskumné projekty 2015-07-07 2015-11-02 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému Domáce výskumné projekty ostatné 2014-10-21 2015-03-02 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Posúdenie rozloženia nákladu u cisternových a kontejnerových návesov Domáce výskumné projekty ostatné 2014-07-02 2014-08-21 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Obnovenie softvéru na výpočet mýta Domáce výskumné projekty ostatné 2014-05-02 2014-06-26 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Vypracovanie plánu dopravnej obsluhy pre mesto Topoľčany Domáce výskumné projekty ostatné 2013-12-03 2013-12-20 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť