Bakalárske štúdium

Dôležité termíny pre bakalárov – akademický rok 2020/2021:

Kontrola indexov:10.5.2021

Prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 26.4.2021

Odovzdanie bakalárskej práce: 24.5.2021

Oboznámenie sa s recenznými posudkami: do 18.6.2021

Štátne skúšky: 21. 06. 2021 – 02. 07. 2021

 

Aktuálny akademický kalendár:Akademický kalendár - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (uniza.sk)

Formulár návrhu témy bakalárskej práce:

https://drive.google.com/file/d/115K6DHiuTI85LtsyFB2nSMJDj4jiyFun/view?usp=sharing

Vyplnený formulár podpísaný študentom a vedúcim práce študent odovzdá Ing. Bibiáne Poliakovej, PhD.

Je potrebné vyplniť aj elektronickú verziu návrhu témy:

https://docs.google.com/forms/d/1f5u_mZDenU4g_hHqqWX0CoHH4UHBe3lg0m4Ord-ZFoE/edit?usp=sharing

 

 

Pokyny, formuláre a termíny ohľadom odovzdania  BP

V nasledujúcej časti sú uvedené formuláre a dokumenty, ktoré budete potrebovať pri spracovávaní záverečnej práce.

Študenti končiacich ročníkov pozor – musíte sa prihlásiť na štátnu skúšku.

Pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho ročníka vyplýva povinnosť prihlásiť sa na záverečnú štátnu skúšku, pričom si musíte stiahnuť, vypísať a podpísať tento formulár (prihlášku)! Vyplnená prihláška sa odovzdáva až pri odovzdaní záverečných prác !

Odborná prax pre študentov

Študenti denného štúdia, máte možnosť absolvovať výberový predmet Odborná prax (4 kredity). V prílohe je formulár, ktorý slúži ako žiadosť na jej vykonanie, ako potvrdenie o praxi a tiež ako denník.  Vyplnený a potvrdený formulár:

Potvrdenie o odbornej praxi 2020 (DOCX)Otvára sa v novom okne

odporúčame vopred zaslať oskenovaný na kontaktné osoby pedagógov, ktorí budú hodnotiť odbornú prax a zapisovať do výkazov o štúdiu:

- študijný program Zasielateľstvo a logistika:

doc.Ing. Juraj Jagelčák, PhD.

tel.: +421 41 5133525

juraj.jagelcak@fpedas.uniza.sk

- študijný program Cestná doprava:

Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.

tel.: +421 41 5133518

tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk

 

 

Návrh témy bakalárskej práce

Študent je povinný odovzdať vypísaný a podpísaný formulár návrhu a vyplniť elektronickú verziu návrhu témy bakalárskej práce

Formulár návrhu témy

Elektronická verzia návrhu témy

 

 

Evidencia záverečných prác (EZP)

Pokyny pre študentov na prácu s EZP si môžte stiahnuť tu.

  • V termíne stanovenom pre odovzdanie práce študent – autor vloží jej elektronickú verziu vo forme „pdf“ v 1 súbore do systému EZP na stránke: http://kniznica.utc.sk/ezp . Pre prístup do EZP sa využíva jednotný spôsob prístupu cezLDAP server ŽU. (tak ako napr. pre vstup do WIFI siete ŽU, žiadanky…). Aktivácia hesla sa realizuje na: https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main
  • Vložením údajov do systému EZP vyplní autor analytický list práce.
  • Kód (evidenčné číslo práce ) je v tvare: ŽU-číslo, fakulta-číslo, katedra-číslo, rok, typ práce-číslo, poradové číslo práce. Kód práce pridelí autorovi katedra.
  • Pri odovzdaní práce si autor zároveň vytvorí:
  1. a) licenčnú zmluvu o použití školského diela (ďalej len ,,licenčná zmluva“) alebo vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela (ďalej len ,,vyhlásenie autora“) s uvedením dôvodu nesprístupnenia,
  2. b) potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do EZP.
  • Záverečné práce autori odovzdajú aj v papierovej forme a podľa pokynov zodpovedného pracoviska a v zmysle čl. 8 Metodického usmernenia MŠ SR. Obsahovo musia byť obe formy (elektronická aj papierová) identické.
  • Súčasťou odovzdania záverečnej práce v tlačenej podobe je:
  1. a) vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora,
  2. b) potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do EZP.

Zatvoriť