Profil absolventa

Bakalárske štúdium

študijný odbor: Doprava
študijný program: Zasielateľstvo a logistika

Doprava a podniky dopravy prechádzajú obdobím radikálnych zmien. Tieto zmeny sú spojené najmä s rýchlym rozvojom v oblasti logistiky, zasielateľstva a informačných a komunikačných technológií. Základnými charakteristikami tohto rozvoja sú outsourcing, hodnotové reťazce orientované na integráciu služieb a prudký rozvoj elektronického podnikania a obchodovania. Poskytovateľov dopravných a prepravných služieb a služieb s dopravou a prepravou súvisiacich v dnešnej dobe reprezentujú spoločnosti, ktoré poskytujú všetky činnosti v rámci hodnotového reťazca resp. logistického reťazca s pridanou hodnotou. Prechodom na trhovú ekonomiku v SR sa vytvorili podmienky na uplatnenie celosvetovej tendencie v oblasti dopravy, t.j. oddelenie organizátorskej a riadiacej činnosti v doprave od výkonnej činnosti, t.j. samotného premiestnenia vecí a osôb v priestore a čase. Na základe tejto tendencie v oblasti nákladnej dopravy vznikli v SR dopravné organizácie zamerané na „Zasielateľstvo“, ktoré obstarávajú prepravu vecí a služieb súvisiacich s prepravou. Na základe tohto vývoja vzniká nevyhnutná potreba kvalifikovaných pracovníkov pre túto oblasť. Študijný program Zasielateľstvo naplňuje tieto tendencie a zároveň plní požiadavku Zväzu logistiky a zasielateľstva SR na prípravu odborníkov pre túto dynamicky rozvíjajúcu sa sféru podnikania. Podnikateľská sféra v koncesovanej živnosti „zasielateľstvo“ má v súčasnej dobe trvalú veľkú potrebu takýchto odborníkov.

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Zasielateľstvo a logistika dokážu analyzovať základné problémy, procesy v poskytovaní dopravných služieb, súvisiacu legislatívu a ekonomicko-právne vzťahy najmä zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za škodu, čiastočnú alebo úplnú stratu prepravovanej zásielky. Absolventi musia vedieť využiť výhody všetkých druhov dopravy a ich kombinácií pri zabezpečovaní potrieb zákazníkov. Majú základné znalosti o podnikaní, organizácii a finančnom riadení dopravných a zasielateľských organizácií. Absolventi odboru doprava majú znalosti predpísané legislatívou pre odbornú spôsobilosť pre vykonávanie koncesovaných živností v cestnej doprave a zasielateľstve. Absolvent nadobudne teoretické vedomosti v oblasti matematicko-štatistické základy dopravných technológií, procesov a logistických systémov, základy legislatívy v dopravných službách, základy dopravnej sústavy, základy ekonomiky a všeobecnej ekonomickej teórie, základy informačných technológií, základy dopravných a prepravných prostriedkov – ich prepravné charakteristiky. Na teoretickom základe sa rozvíjajú odborné disciplíny tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom, marketing a ekonomiku podniku, obchodné a prevádzkové činnosti v cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave, intermodálna preprava, logistické a dopravné služby a zasielateľstvo. Absolvent získa a pochopí základné pojmy, prístupy a metódy v oblasti využívania dopravných služieb a súvisiacich činností (balenie tovaru a skladovanie), dokáže vypracovať cenové kalkulácie na rôzne alternatívy dopravných služieb, a vie využiť informačné technológie v praxi.

Absolvent získa schopnosť hodnotiť prepravné podmienky jednotlivých druhov dopravy, špecifikovať najvhodnejšie postupy vo výbere druhy dopravy, organizovať a zabezpečovať prevádzku malej dopravnej alebo zasielateľskej organizácie, využívať informačné technológie pre riadenie obstarávania dopravných služieb a riadenie organizácie a zhodnotiť kvalitu poskytovaných dopravných služieb od jednotlivých dopravcov.

Absolvent tohto štúdia plní z hľadiska absolvovaných predmetov a ich obsahu požiadavky na odbornú spôsobilosť prevádzkovateľa cestnej dopravy a odborne spôsobilého zástupcu za viazanú živnosť Zasielateľstvo a absolventi s praxou sa môžu uchádzať o získanie FIATA Diploma „Špedičný expert“. Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných funkciách zasielateľov, disponentov, dopravných manažérov. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov a výkonných pracovníkov pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách.

študijný odbor: Doprava
študijný program: Cestná doprava

Absolvent študijného odboru doprava, študijný program Cestná doprava, pozná technologické procesy v cestnej doprave a základy v ostatných druhoch dopravy, súvisiace legislatívne normy a ekonomické súvislosti, dokáže analyzovať problémy a možnosti riadenia dopravných procesov na úrovni cestnej dopravy. Absolvent je schopný spolupracovať s orgánmi štátnej správy v oblasti plánovania dopravných služieb a riadenia dopravy. Má základné znalosti o podnikaní, a manažmente v doprave a dokáže ich aplikovať pri ponuke služieb pre verejnosť. Absolvent študijného programu Cestná doprava má znalosti o technickej prevádzke dopravných prostriedkov, technológii a ekonomike cestnej a mestskej dopravy, teórii dopravy a dokáže tieto znalosti aplikovať na riešenie prevádzkových úloh v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte.

Absolvent študijného programu Cestná doprava získa základné znalosti z teórie dopravy, z oblasti technického vybavenia, technológie, ekonomiky a legislatívy dopravy a znalosti základov informatiky v rozsahu potrebnom pre ich využitie v prevádzkovej praxi, vie ich využívať pri riadení dopravných systémov cestnej dopravy, pričom dokáže voliť vhodné postupy riadenia na dosiahnutie čo možno najvyššej kvality a bezpečnosti cestnej a mestskej dopravy pri vynaložení čo najmenších nákladov a s ohľadom na minimalizáciu znečistenia životného prostredia. Teoretické znalosti absolventa sú viazané predovšetkým na dopravu a teoretické základy vysokoškolského štúdia a to najmä matematicko-fyzikálne základy (matematika, fyzika, informatika, elektrotechnika), základy práva a ekonomiky, mechanika pevných telies a tekutín, štatistika. Jazyková príprava je súčasťou celého systému vzdelávania s cieľom využívania zahraničnej literatúry pri štúdiu a neskôr v praxi. Predpokladá sa však už primeraná jazyková príprava zo strednej školy.

Na teoretickom základe sa rozvíjajú odborné disciplíny: marketing, manažment, tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom, cestné a mestské komunikácie, základy dopravného inžinierstva, automobilové motory, cestné vozidlá, technológia cestnej nákladnej dopravy, technológia hromadnej osobnej dopravy, diagnostika, údržba a opravy vozidiel cestnej dopravy a podnikanie v cestnej doprave. Absolventi študijného programu cestná doprava spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov na podnikanie vo všetkých druhoch cestnej dopravy.

Absolvent študijného programu Cestná doprava je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatní sa na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave, tiež na miestach prijímacích technikov v servisoch cestných vozidiel a miestach predajcov cestných vozidiel a pod.

Inžinierske štúdium

študijný odbor: Doprava
študijný program: Zasielateľstvo a logistika

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Zasielateľstvo a logistika v odbore doprava získavajú komplexné vedomosti z oblasti dopravných služieb, vrátane riešenia zložitých problémov pri projektovaní prepravných reťazcov a logistických systémov s dôrazom na kvalitu služieb. Absolventi sú pripravovaní na riadenie dopravných a zasielateľských organizácií a oddelení logistiky výrobných a distribučných firiem, obchodných reťazcov a v štátnej správe a samospráve na odboroch dopravy. Profil absolventa zodpovedá požiadavkám pre získanie medzinárodného diplomu „Špedičný expert“, ktoré vypracovala FIATA (Svetová federácia zasielateľských zväzov).

Dôraz je kladený na získanie veľmi dobrých teoretických základov umožňujúcich ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa v oblasti riadenia dopravných služieb, zasielateľstva a logistiky, čo umožní rýchle uplatnenie absolventa v praxi, projektové riadenie, riadenie tímov a postupné prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia v oblasti dopravných služieb, ktoré v praxi stále absentujú. Zároveň sú vychovávaní pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie neustále zložitejších úloh rozvoja dopravných služieb, v zmysle prebiehajúcej deľby práce medzi jednotlivými druhmi dopravy a vytváraní prepravných reťazcov s využitím kombinovanej dopravy a majú znalosti o možnostiach využitia informačných technológií pre skvalitnenie dopravných služieb. Teoretickým základom inžinierskeho štúdia sú znalosti dopravnej sústavy, ďalej znalosť technologických procesov a právnych noriem, ekonomických a medzinárodných obchodných vzťahov v organizácii prepravného reťazca, základy optimalizačných metód a možnosti ich využitia pri riešení prepravných úloh, základy teórie hromadnej obsluhy a jej aplikácie v dopravných službách, obchodného a finančného riadenia podniku a elektronického obchodu. Na teoretickom základe sa rozvíjajú odborné disciplíny logistika, balenie tovaru, sklady a manipulačná technika, expresné a kuriérske služby, informatika v zasielateľstve a doprave, technológia dopravy, zasielateľstvo, manažment kvality v dopravných službách, poisťovanie zodpovednosti zasielateľa a dopravcu, forma a nástroje platobného styku a súdne inžinierstvo v preprave a zasielateľstve.

Absolvent ovláda koncepčné riešenie zadaného projektu a vypracovanie technicko-ekonomickej analýzy navrhnutého riešenia (investičný plán, personálny plán, Bussines plán). Absolvent vie sa orientovať a rozvíjať teoretický základ dopravných služieb a nachádzať vlastné riešenia prepravných problémov zákazníkov, vybrať a tvorivo aplikovať vhodné postupy, metodiky a metódy pri riešení a posudzovaní prepravných a logistických úloh, vie uplatňovať aj moderné metódy a prostriedky pre riešenie problémov vrátane výpočtovej techniky. Absolvent získa schopnosť analyzovať a tvorivo rozvíjať získané poznatky pri riešení praktických úloh obstarávania dopravných služieb, výbere druhu dopravy a vhodného dopravného a prepravného prostriedku, vie definovať, racionalizovať, modelovať a projektovať rozsiahle riešenia pre zabezpečenie optimálneho rozsahu dopravných služieb a súvisiacich činností v oblasti balenia tovaru, skladovania a využitia manipulačnej techniky, riadiť prepravné a súvisiace procesy prostredníctvom výberu a hodnotenia kvality dodávateľov prepravných služieb z pohľadu požiadaviek zákazníkov a ich aktuálneho vývoja a prispôsobovania sa novým požiadavkám, preukazovať dôkladné porozumenie technologickým procesom, prepravno – právnym a obchodným vzťahom v doprave a zasielateľstve spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s ich riadením a vie zvoliť optimálny colný tranzitný systém a spôsoby ručenia pri medzinárodnej preprave tovaru. Absolvent tohto štúdia plní požiadavky pre odbornú spôsobilosť pre vykonávanie koncesovaných živností v cestnej doprave a zasielateľstve.

Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných a riadiacich funkciách zasielateľských, dopravných a logistických organizácií. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov oddelení logistiky vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách pre objednávanie dopravných služieb Absolvent má znalosti o podnikaní v doprave a zasielateľstve a je pripravený na založenie vlastnej firmy. Uplatnenie absolventov sa predpokladá aj vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v orgánov štátnej správy, ako aj pedagógovia na stredných odborných školách a tiež na vysokých školách.

študijný odbor: Doprava
študijný program: Cestná doprava

Absolvent študijného programu Cestná doprava je pripravovaný na riadenie prevádzkových, technologických a ekonomických činností v cestnej a mestskej doprave na rôznych organizačných stupňoch. Profesionálne zameranie absolventa vychádza zo zámerov a cieľov štátnej dopravnej politiky v podmienkach trhového hospodárstva, rešpektujúc zásady a normy Európskej únie (EÚ). Koncepcia podnikania v cestnej doprave v EÚ vychádza z konštituovania malých a stredných firiem, preto príprava odborníka pre túto dopravu si vyžaduje systémový prístup tak, aby dokázal pružne a dynamicky reagovať na rýchle zmeny v hospodárstve a na prepravné požiadavky a vedel organizovať prevádzku a dopravné podnikanie v daných podmienkach.

Absolvent druhého stupňa študijného odboru doprava v rámci študijného programu Cestná doprava dokáže po technickej aj ekonomickej stránke riadiť podniky cestnej dopravy a jednotlivé dopravné procesy, analyzovať požiadavky na cestnú dopravu a navrhovať dopravné technológie pre obsluhu týchto požiadaviek s dôrazom na kvalitu, minimalizáciu prevádzkových nákladov a s rešpektovaním požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu s vysokou mierou tvorivosti. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti dopravnej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení tímov pracovníkov v oblasti cestnej dopravy, aj samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný používať solídne technické prístupy pri riešení problémov, musí v priebehu štúdia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent okrem rutinného riešenia úloh riadenia dopravných systémov cestnej dopravy nachádzať vlastné riešenia problémov najmä z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Absolvent vie kriticky analyzovať a prognózovať potreby dopravy a efektívne rozhodovať o najvhodnejších spôsoboch plnenia týchto požiadaviek s použitím moderných metód, techník a systémov na podporu rozhodovania. Absolvent študijného programu cestná doprava získava schopnosť analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom v cestnej doprave z pohľadu ich technickej prevádzky aj ekonomického riadenia. formulovať potreby riadenia dopravných systémov, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné riadiace systémy využívajúce telematické služby, riadiť procesy zmien technológie dopravných procesov v cestnej doprave z pohľadu ich aktuálneho vývoja a prispôsobovania sa novým požiadavkám, pracovať v rozsiahlych projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu riešení s využitím výpočtovej techniky a moderných metód riadenia, pričom dokáže uplatňovať aspekty kvality.

Teoretickým základom inžinierského štúdia je teória dopravy a dopravného prúdu, znalosť technologických procesov v cestnej doprave, právnych noriem, ekonomických a medzinárodných vzťahov v organizácii prepravného reťazca cestnej dopravy ako súčasti logistiky, teórie grafov, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, operačnej analýzy a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. Na teoretickom základe sa rozvíjajú odborné disciplíny technológia dopravy, cestné vozidlá, hromadná osobná doprava, mestské dráhy, obchodné a finančné riadenie podniku, automobilové motory, technická diagnostika, údržba a opravy cestných vozidiel, manažérstvo kvality a obchodné a finančné podniku, diagnostika a controlling podniku. Absolventi získavajú znalosti projektovania dopravných a prepravných systémov, vrátane rozboru hospodárnosti riešenia, výberu dopravného prostriedku, energetickej a finančnej náročnosti ako aj vplyvov na životné prostredie. Absolventi tohto študijného odboru sa v minulosti veľmi dobre uplatnili v najrozličnejších úsekoch hospodárstva vďaka tomu, že počas štúdia získali široký okruh aktuálnych teoretických znalostí, ktoré umožňujú ich dobrú adaptabilitu v praxi.

Súčasťou prípravy absolventov sú aj poznatky z obchodného práva, personálneho manažmentu, pracovného práva, manažérskeho účtovníctva a riadenia pracovných kolektívov z hľadiska motivácie a využitia ľudského potenciálu. Jazyková príprava je súčasťou celého systému vzdelania s cieľom využívania zahraničnej literatúry v štúdiu a odbornej komunikácie v cudzom jazyku. Predpokladá sa však už primeraná jazyková príprava zo strednej školy. Učebný plán je postavený variabilne tak, aby sa absolvent formou voliteľných predmetov mohol profilovať okrem základného profilu aj do oblasti skúšania cestných vozidiel, súdneho inžinierstva a informatiky v cestnej a mestskej doprave. V závere štúdia absolvent musí preukázať komplexné – systémové manažérske znalosti riadenia podnikateľských subjektov cestnej a mestskej dopravy, vychádzajúce z poznania technických a užívateľských vlastností dopravnej techniky, znalostí technológie dopravných a prepravných procesov a ich efektívneho fungovania. Absolventi študijného odboru Cestná doprava spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov na podnikanie vo všetkých druhoch cestnej dopravy: vnútroštátna cestná nákladná doprava, medzinárodná cestná nákladná doprava, vnútroštátna autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava a taxislužba. Čo im umožňuje po ukončení štúdia začať podnikať v príslušnom odbore dopravy resp. vykonávať v dopravných firmách odborne spôsobilého zodpovedného zástupcu za príslušnú koncesovanú živnosť.

Absolventi sa uplatňujú na všetkých stupňoch riadenia podnikov cestnej nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy v servisných a opravárenských strediskách cestnej dopravy. Uplatnenie nachádzajú tiež v útvaroch logistiky výrobných firiem, vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným zameraním, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov a orgánov štátnej správy od referátov dopravy a cestného hospodárstva, dopravnej polícií až po sekciu cestnej dopravy Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii SR, ako aj pedagógovia na stredných odborných školách a tiež na vysokých školách aj v zahraničí napr. v Poľsku a v ČR.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť